Latest News

Saturday, June 7, 2014

โคลง : ฉันทลักษณ์

การจำแนกโคลง
โคลงในวรรณกรรมไทย แบ่งได้ดังนี้ คือ


 • โคลงสอง

  1. โคลงสองสุภาพ
  2. โคลงสองดั้น


 • โคลงสาม

  1. โคลงสามสุภาพ
  2. โคลงสามดั้น


 • โคลงสี่

  1. โคลงสี่สุภาพ
  2. โคลงสี่ดั้น


 • โคลงห้า


 • โคลงสอง


  โคลงสองสุภาพ
  หนึ่งบทมี 14 คำ แบ่งเป็น 3 วรรค 5 - 5 - 4 คำ ตามลำดับ และอาจเพิ่มสร้อยท้ายบทได้อีก 2 คำ บังคับเอก 3 แห่ง โท 3 แห่ง สัมผัสส่งจากท้ายวรรคแรกไปยังท้ายวรรคที่สอง ดังตัวอย่าง
       ๐ ๐ ๐ เอก โท ๐ เอก ๐ ๐ โท
  เอก โท ๐ ๐ (๐ ๐)

       ๏ โคลงสองเป็นอย่างนี้   แสดงแก่กุลบุตรชี้
  เช่นให้เห็นเลบง แบบนา ๚
  หากแต่งหลาย ๆ บท นิยมส่งสัมผัสระหว่างบท จากท้ายบทแรกไปยังคำใดคำหนึ่งในวรรคแรกของบทต่อไป ตัวอย่าง
       ๏ ไก่ขันเขียวผูกช้าง มาเทียมทั้งสองข้าง
  แนบข้างเกยนาง
       ๏ ไป่ทันสางสั่งให้ พระแต่งจงสรรพไว้
  เยียวปู่เจ้าเรามา
       ๏ เผือจักลาแม่ ณ เกล้า   อยู่เยียวเจียนรุ่งเช้า
  จักช้าทางไกล ๚
  ลิลิตพระลอ
  โคลงสองดั้น
  หนึ่งบทมี 12 คำ แบ่งเป็น 3 วรรค วรรคละ 5 - 5 - 2 คำ ตามลำดับ และอาจมีสร้อยท้ายบทได้อีก 2 คำ ส่งสัมผัสแบบเดีวกับโคลงสองสุภาพ บังคับเอก 3 แห่ง โท 3 แห่ง เช่นเดียวกับโคลงสองสุภาพแต่ต่างตำแหน่ง หากแต่งหลายบทมีการส่งสัมผัสเช่นเดียวกับโคลงสองสุภาพ ดังตัวอย่าง
       ๐ ๐ ๐ เอก โท ๐ เอก ๐ โท โท
  เอก ๐ (๐ ๐)

       ๏ โคลงสองเรียกอย่างดั้น   โดยว่าวรรคท้ายนั้น
  เปลี่ยนแปลง
       ๏ แสดงแบบแยบยลให้ กุลบุตรจำไว้ใช้
  แต่งตาม ๚
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์โคลงสองดั้น โดยบังคับเอก 3 โท 2 (ลดโท) ใน ลิลิตนารายณ์สิบปาง ดังตัวอย่าง
       ๐ ๐ ๐ เอก โท ๐ ๐ ๐ เอก โท
  เอก ๐ (๐ ๐)

       ๏ ทูลคดีแด่ไท้ อีกขอพระจุ่งได้
  ดับเข็ญ ๚
       ๏ พระเป็นเจ้าจึ่งได้ ตรัสตอบว่าท่านไซร้
  ทุกข์เหลือ ๚
       ๏ อยากเอื้อมและช่วยแท้   แต่เรานี้สุดแก้
  พระพรหม ๚
       ๏ อับบรมราชผู้ เป็นหริสิรู้
  อุบาย ๚
       ๏ จงผันผายและเฝ้า วอนพระวิษณุเจ้า
  หริพลัน เถิดนา ๚
  โคลงสาม


  โคลงสามสุภาพ
  บทหนึ่งมี 19 คำ แบ่งเป็น 4 วรรค วรรคละ 5 - 5 - 5 - 4 คำตามลำดับ และอาจมีสร้อยท้ายบทได้อีก 2 คำ เช่นเดียวกับโคลงสองสุภาพ บังคับเอก 3 แห่ง โท 3 แห่ง ส่งสัมผัสเพิ่มจากโคลงสองอีกหนึ่งแห่งจากท้ายวรรคแรกไปยังวรรคที่สอง ดังตัวอย่าง
       ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ เอก โท
  ๐ เอก ๐ ๐ โท เอก โท ๐ ๐ (๐ ๐)

       ๏ ล่วงลุด่านเจดีย์ สามองค์มีแห่งหั้น
  แดนต่อแดนกันนั้น เพื่อรู้ราวทาง
       ๏ ขับพลวางเข้าแหล่ง   แห่งอยุธเยศหล้า
  แลธุลีฟุ้งฟ้า มืดคลุ้มมัวมล ยิ่งนา ๚
  ลิลิตตะเลงพ่าย
  โคลงสามดั้น
  บทหนึ่งมี 17 คำ แบ่งเป็น 4 วรรค วรรคละ 5 - 5 - 5 - 2 คำตามลำดับ บังคับเอก 3 แห่ง โท 3 แห่ง สัมผัสเหมือนโคลงสามสุภาพ ดังตัวอย่าง
       ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ เอก โท
  ๐ เอก ๐ โท โท เอก ๐ (๐ ๐)

       ๏ พุทธศกสองพันปี เศษมีแปดสิบเข้า
  เหตุรุ่มรุมร้อนเร้า ย่ำยี
       ๏ มีเมืองทิศตกไถง   คือม่านภัยมุ่งร้าย
  เตลงคั่นบต้านได้ เด็ดลง ๚
  ผืนแผ่นไผทนี้ล้ำ แหล่งคุณ
  เช่นเดียวกับโคลงสองดั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์โคลงสามดั้น โดยบังคับเอก 3 โท 2 ตำแหน่งเดียวกับโคลงสองดั้น ตัวอย่างจาก ลิลิตนารายณ์สิบปาง
       ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ เอก โท
  ๐ ๐ ๐ เอก โท เอก ๐ (๐ ๐)

       ๏ มุ่งตรงสู่สรยุ บรรลุถึงฝั่งใต้
  เดินเลียบฝั่งนั่นไซร้ ไป่นาน ๚
       ๏ ประมาณได้โยชน์หนึ่ง   จึงพระดาบสเถ้า
  สั่งสองโอรสเจ้า หยุดพลัน ๚


  โคลงสี่


  โคลงสี่ เป็นโคลงที่กวีนิยมแต่งมากที่สุดในกระบวนโคลง สามารถจำแนกโคลงสี่ออกได้หลายประเภท ดังนี้
  โคลงสี่ในจินดามณี
  ใน จินดามณี ฉบับพระโหราธิบดี กล่าวถึงวิธีการแต่งโคลงสี่ไว้หลายชนิดด้วยกัน คือ โคลงสี่สุภาพ โคลงตรีเพชรทัณฑี โคลงจัตวาทัณฑี โคลงขับไม้ โคลงในกาพย์ห่อโคลง โคลงดั้น ฯลฯ
  โคลงสี่สุภาพ
       ๐ ๐ ๐ เอก โท     ๐ x (๐ ๐)
  ๐ เอก ๐ ๐ x เอก โท
  ๐ ๐ เอก ๐ x ๐ เอก (๐ ๐)
  ๐ เอก ๐ ๐ โท เอก โท ๐ ๐
  หนึ่งบทมี 30 คำ แบ่งเป็น 4 บาท 3 บาทแรก บาทละ 7 คำ บาทที่สี่ 9 คำ แต่ละบาทแบ่งเป็น 2 วรรค วรรคแรก 5 คำ วรรคหลัง 2 คำ เว้นบาทสุดท้าย 4 คำ มีสร้อยได้ 2 แห่ง โคลงบังคับเอก 7 โท 4 ตามตำแหน่ง สัมผัสคำที่ 7 บาทแรกกับคำที่ 5 ของบาทที่สองและบาทที่สาม กับสัมผัสคำที่ 7 บาทที่สองกับคำที่ 5 บาทที่สี่ เอกโทในบาทแรกอาจสลับที่กันได้ และอนุโลมให้ใช้คำตายแทนเอกได้ ดังตัวอย่าง
       ๏ เสียงลือเสียงเล่าอ้าง   อันใด พี่เอย
  เสียงย่อมยอยศใคร ทั่วหล้า
  สองเขือพี่หลับไหล ลืมตื่น ฤๅพี่
  สองพี่คิดเองอ้า อย่าได้ถามเผือ ๚
  ลิลิตพระลอ
  โคลงตรีเพชรทัณฑี
       ๐ ๐ ๐ เอก โท     ๐ x (๐ ๐)
  ๐ เอก x ๐ ๐ เอก โท
  ๐ ๐ เอก ๐ x ๐ เอก (๐ ๐)
  ๐ เอก ๐ ๐ โท เอก โท ๐ ๐
  โคลงตรีเพชรทัณฑีนี้แสดงไว้แต่ตัวอย่าง แต่อาจสังเกตไว้ว่าเหมือนโคลงสี่สุภาพ แต่เลื่อนสัมผัสในบาทที่สอง จากเดิมคำที่ 5 ไปเป็นคำที่ 3 แทน ดังตัวอย่าง
       ๏ ปางนั้นสองราชไท้   ดาบศ
  สาพิมตไปมา กล่าวแก้ว
  ประทานราชเอารส สองราช
  เวนแต่ชูชกแล้ว จึ่งไท้ชมทาน ๚
  (มหาชาติคำหลวง:สักกบรรพ)
  (ใน จินดามณี ฉบับหลวงวงศาธิราชสนิท เรียกโคลงแบบนี้ว่า โคลงตรีพิธพรรณ)
  โคลงจัตวาทัณฑี
       ๐ ๐ ๐ เอก โท     ๐ x (๐ ๐)
  ๐ เอก ๐ x ๐ เอก โท
  ๐ ๐ เอก ๐ x ๐ เอก (๐ ๐)
  ๐ เอก ๐ ๐ โท เอก โท ๐ ๐
  โคลงจัตวาทัณฑี ก็คือโคลงสี่สุภาพที่เลื่อนคำรับสัมผัสในบาที่สองจากคำที่ 5 มาเป็นคำที่ 4 นั่นเองตามตัวอย่าง
       ๏ โคลงหนึ่งนามแจ้งจัต-   วาทัณ ฑีฤๅ
  บังคับรับกันแสดง อย่างพร้อง
  ขบวรแบบแยบยลผัน แผกชนิด อื่นเอย
  ที่สี่บทสองคล้อง ท่อนท้ายบทปถม ๚
  โคลงขับไม้
       ๐ ๐ ๐ ๐ โท     ๐ x (๐ ๐)
  ๐ ๐ ๐ ๐ x โท
  ๐ ๐ ๐ ๐ x ๐ ๐ (๐ ๐)
  ๐ ๐ ๐ ๐ โท ๐ โท ๐ ๐
  โคลงขับไม้ เป็นโคลงสี่สุภาพที่ไม่บังคับเอก บังคับแต่โทสี่แห่ง บาทแรกโทจะอยู่คำที่ 4 หรือ 5 ก็ได้ ให้แต่งครั้งละ 2 บท มีสัมผัสระหว่างบทด้วย ตัวอย่าง
       ๏ พระเกียรติรุ่งฟุ้งเฟื่อง   ฦๅชา
  ทั่วท่วนทุกทิศา นอบน้อม
  ทรงนามไท้เอกา ทศรถ
  กระษัตรมาขึ้นพร้อม บ่เว้นสักคน
       ๏ เดชพระบารมีล้น นันต์
  จักนับด้วยกัปกัลป์ ฤๅได้
  สมภารภูลแต่บรรพ์ นาเนก
  ยิ่งบำเพ็งเพิ่มไว้ กราบเกล้าโมทนา ๚
  โคลงกระทู้
  โคลงกระทู้ เป็นลักษณะพิเศษของการแต่งโคลง โดยบังคับคำขึ้นต้นแต่ละบาทของโคลงส่วนมากมักใช้แต่งกับโคลงสี่ ซึ่งโคลงกระทู้คือโคลงสี่สุภาพนั่นเอง
  บาทละหนึ่งคำ เรียกว่า กระทู้เดี่ยว
  บาทละสองคำ เรียกว่า กระทู้คู่
  บาทละสามคำ เรียกว่า กระทู้สาม
  บาทละสี่คำ เรียกว่า กระทู้สี่
  ลักษณะการใช้กระทู้อาจใช้คำเดียวกันทุกบาท หรือคำต่างชุดกันก็ได้ ถ้าเป็นคำเดียวกันเรียกว่า กระทู้ยืน คำที่นำมาเป็นกระทู้อาจจะมีความหมายหรือไม่ก็ได้ เช่น ทะ-ลุ่ม-ปุ่ม-ปู อาจเป็นคำคล้องจองก็ได้ เช่น หัวล้านได้หวี ตาบอดได้แว่น หรืออาจมีข้อความอื่นใดตามความประสงค์ของผู้ประพันธ์
  ตัวอย่าง โคลงกระทู้ ทะ-ลุ่ม-ปุ่ม-ปู
       ๏ ทะ แกล้วซากเกลื่อนฟื้น   อยุธยา
  ลุ่ม แห่งเลือดน้ำตา ท่วมหล้า
  ปุ่ม อิฐฝุ่นทรายสา- มารถกล่าว
  ปู แผ่สัจจะกล้า ป่าวฟ้าดินฟัง ๚
  กระทู้พม่า
  โคลงกระทู้กวีมักใช้แต่งท้ายเรื่อง เพื่อบอกจุดมุ่งหมายในการแต่งหรือชื่อผู้แต่ง นอกนั้นแต่งแทรกไว้ในวรรณกรรมเพื่อเพิ่มความไพเราะ แสดงความสามารถของผู้แต่ง นอกจากนี้กวีอาจจะดัดแปลงโคลงกระทู้ให้พิศดารตามความประสงค์ก็ได้ เช่น กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ทรงแต่งกาพย์สุรางค์คนางค์ 28 จำนวน 5 บท แล้วนำคำในกาพย์แต่ละวรรคแยกเป็นกระทู้เดี่ยวในโคลงกระทู้ 35 บท หรือนายชิต บุรทัต แต่งวิชชุมาลาฉันท์ 4 บท แล้วนำคำในแต่ละวรรคไปแยกเป็นกระทู้เดี่ยวเป็นโคลง 32 บท เป็นต้น
  โคลงสี่ดั้น
  ในจินดามณีฉบับ พระโหราธิบดี เรียกว่า "ฉันทจรรโลงกลอนดั้น" และมิได้อธิบายอะไร เพียงแต่ยกตัวอย่างโคลงไว้เท่านั้น ต่อมาในจินดามณีฉบับหลวงวงศาธิราชสนิทจึงปรากฏแผนผังสมบูรณ์ และจำแนกโคลงดั้นออกเป็น 2 ชนิด คือ โคลงดั้นวิวิธมาลี และโคลงดั้นบาทกุญชร ตามลักษณะการส่งสัมผัสระหว่างบท ดังตัวอย่าง
       ๐ ๐ ๐ เอก โท ๐ x (๐ ๐)
  ๐ เอก ๐ ๐ ๐ เอก โท
  ๐ ๐ เอก ๐ x เอก (๐ ๐)
  ๐ เอก ๐ โท โท   เอก y
       ๐ ๐ ๐ เอก โท   ๐ x (๐ ๐)
  ๐ เอก ๐ ๐ y เอก โท
  ๐ ๐ เอก ๐ x ๐ เอก (๐ ๐)
  ๐ เอก ๐ โท โท เอก ๐
  โคลงดั้นวิวิธมาลี
  หนึ่งบทมี 28 คำ 4 บาท บาทละ 7 คำ แบ่งเป็นบาทละ 2 วรรค วรรคแรก 5 คำ วรรคหลัง 2 คำ เอก 7 โท 4 เหมือนโคลงสี่สุภาพ ต่างกันที่ตำแหน่งเอกโทในบาทสุดท้าย คำที่ 4 -5 เป็นโทคู่ ส่งสัมผัสระหว่างบทแห่งเดียว คือ คำสุดท้ายบทแรกไปยังคำที่ 5 ในบาทที่สองของบทต่อไป ดังตัวอย่าง
       ๏ เชลงกลโคลงอย่างดั้น บรรยาย
  เสนอชื่อวิวิธมาลี เล่ห์นี้
  ปวงปราชญ์ทั่วทวยหลาย   นิพนธ์เล่น เทอญพ่อ
  ยลเยี่ยงฉบับพู้นชี้ เช่นแถลง
       ๏ เป็นอาภรณ์แก้วก่อง กายกระวี ชาติเอย
  อาตมโอ่โอภาสแสง สว่างหล้า
  เถกิลเกียรติเกริ่นธรณี ทุกแหล่ง หล้านา
  ฦๅทั่วดินฟ้าฟุ้ง เฟื่องคุณ ๚
  โคลงดั้นบาทกุญชร
  บังคับเหมือนวิวิธมาลี แต่ส่งสัมผัสระหว่างบท 2 แห่ง จากคำสุดท้ายบาที่ 3 บทแรกไปยังคำที่ 4 หรือ 5 (คำเอก) ของบทต่อไป กับคำสุดท้ายบาทที่ 4 บทแรกไปคำที่ 4 บาทที่สองของบทต่อไป ดังตัวอย่าง
       ๏ อีกโคลงดั้นหนึ่ง พึงยล
  บอกเช่นบาทกุญชร ชื่ออ้าง
  วิธีที่เลบงกล แปลกก่อน
  ยากกว่าบรรพ์แสร้งสร้าง อื่นแปลง
       ๏ สองรวดกลอนห่อนพลั้ง ผิดพจน์
  เฉกสี่เชิงสารแสดง ย่างผ้าย
  สัมผัสทั่วทุกบท ฤๅเคลื่อน   คลายเอย
  บงดั่งบาทข้างย้าย ต่อตาม ๚
  โคลงสี่ในตำรากาพย์
  เนื่องจากโคลงจากตำรากาพย์ไม่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมเรื่องใดเลย มีอยู่แต่ในตำราแต่งคำประพันธ์เท่านั้น ปราชญ์รุ่นก่อนมักเรียกโคลงเหล่านี้ว่า โคลงโบราณ
            กาพย์สารวิลาสินี
  ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินีมีโคลงอยู่ 8 ชนิด ได้แก่ วิชชุมาลี มหาวิชชุมาลี จิตรลดา มหาจิตรลดา สินธุมาลี มหาสินธุมาลี นันททายี และมหานันททายี มีลักษณะเด่นคือ ไม่บังคับเอกโท บังคับแต่จำนวนคำ และสัมผัสโคลง 8 ชนิดที่ดัดแปลงมาจากกาพย์สารวิลาสินีดังกล่าวยังอาจแบ่งได้อีกเป็นสองกลุ่มดังต่อไปนี้
  กลุ่มที่หนึ่ง เป็นโคลงที่มียี่สิบแปดคำ (หนึ่งบทมีสี่บาท หนึ่งบาทมีสองวรรค วรรคหน้ามีห้าคำ วรรคหลังมีสองคำ รวมเป็นยี่สิบแปดคำ) ได้แก่ 1) โคลงวิชชุมาลี 2) โคลงจิตรลดา 3) โคลงสินธุมาลี และ 4) โคลงนันททายี โคลงกลุ่มนี้สังเกตได้จากการที่มีวรรคสุดท้ายของบทเพียงสองคำ
  กลุ่มที่สอง เป็นโคลงที่มีสามสิบคำ (หนึ่งบทมีสี่บาท หนึ่งบาทมีสองวรรค วรรคหน้ามีห้าคำ วรรคหลังมีสองคำ ยกเว้นวรรคสุดท้ายของบทมีสี่คำ รวมเป็นสามสิบคำ) ได้แก่ 1) โคลงมหาวิชชุมาลี 2) โคลงมหาจิตรลดา 3) โคลงมหาสินธุมาลี และ 4) โคลงมหานันททายี โคลงกลุ่มนี้สังเกตได้จากการที่มีวรรคสุดท้ายของบทเพียงสี่คำ และมีคำ “มหา” นำหน้าชื่อ
  โคลงวิชชุมาลี และโคลงมหาวิชชุมาลี
  วิชชุมาลี แปลว่า มีระเบียบคำกล่าวประหนึ่งว่าสายฟ้าแลบ
  มหาวิชชุมาลี แปลว่า มีระเบียบคำกล่าวประหนึ่งว่าสายฟ้าแลบใหญ่
  ตัวอย่างโคลงวิชชุมาลี
       ๐ ๐ ๐ ๐ ๐     ๐ x
  ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ y
  ๐ ๐ ๐ ๐ x ๐ ๐
  ๐ ๐ ๐ ๐ y ๐ ๐

       ๏ ข้าพระพุทธเกล้า มุนินทร์
  ลายลักษณ์พระบาทหัตถ์   วิจิตร
  ชนนิกรไหว้อาจิณ คืนค่ำ
  ตั้งกระหม่อมข้านิตย์ เท่ามรณ์ ๚
  ตัวอย่างโคลงมหาวิชชุมาลี
       ๐ ๐ ๐ ๐ ๐     ๐ x
  ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ y
  ๐ ๐ ๐ ๐ x ๐ ๐
  ๐ ๐ ๐ ๐ y ๐ ๐ ๐ ๐

       ๏ ข้าพระพุทธเกล้า มุนินทร์
  ลายลักษณ์พระบาทหัตถ์   วิจิตร
  ชนนิกรไหว้อาจิณ คืนค่ำ
  ตั้งกระหม่อมข้านิตย์ ต่อเท่าเมื่อมรณ์ ๚
  โคลงจิตรลดา และโคลงมหาจิตรลดา
  จิตรลดา แปลว่า มีระเบียบคำเกี่ยวพันกันประหนึ่งว่าเครือเถาอันงาม
  มหาจิตรลดา แปลว่า มีระเบียบคำเกี่ยวพันกันประหนึ่งว่าเครือเถาอันงามยิ่ง
  ตัวอย่างโคลงจิตรลดา
       ๐ ๐ ๐ ๐ ๐     ๐ x
  ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ y
  ๐ ๐ ๐ x ๐ ๐ ๐
  ๐ ๐ ๐ y ๐ ๐ ๐

       ๏ พระจันทร์เพ็งภาคแผ้ว   สรัทกาล
  ชช่วงโชติพรายงาม รุ่งฟ้า
  ให้คนชื่นบานนิตย์ ทุกหมู่
  รัศมีเรืองกล้าแหล่ง เวหา ๚
  ตัวอย่างโคลงมหาจิตรลดา
       ๐ ๐ ๐ ๐ ๐     ๐ x
  ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ y
  ๐ ๐ ๐ x ๐ ๐ ๐
  ๐ ๐ ๐ y ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

       ๏ พระจันทร์เพ็งภาคแผ้ว   สรัทกาล
  ชช่วงโชติพรายงาม รุ่งฟ้า
  ให้คนชื่นบานนิตย์ ทุกหมู่
  รัศมีเรืองกล้าแหล่ง แห่งห้วงเวหา ๚
  โคลงสินธุมาลี และโคลงมหาสินธุมาลี
  สินธุมาลี แปลว่า มีระเบียบคำกล่าวประหนึ่งว่าระเบียบคลื่นในแม่น้ำ
  มหาสินธุมาลี แปลว่า มีระเบียบคำกล่าวประหนึ่งว่าระเบียบคลื่นในแม่น้ำใหญ่
  ตัวอย่างโคลงสินธุมาลี
       ๐ ๐ ๐ ๐ ๐     ๐ x
  ๐ ๐ ๐ ๐ x ๐ y
  ๐ ๐ ๐ ๐ x ๐ ๐
  ๐ ๐ ๐ ๐ y ๐ ๐

       ๏ ข้าแต่พระพุทธเจ้า ใจปราชญ์
  รัศมีองค์โอภาส รุ่งฟ้า
  พระสุรเสียงเพราะฉลาด   โลมโลก
  สัตบุรุษทั่วหล้า ชมนิตย์ ๚
  ตัวอย่างโคลงมหาสินธุมาลี
       ๐ ๐ ๐ ๐ ๐     ๐ x
  ๐ ๐ ๐ ๐ x ๐ y
  ๐ ๐ ๐ ๐ x ๐ ๐
  ๐ ๐ ๐ ๐ y ๐ ๐ ๐ ๐

       ๏ ข้าแต่พระพุทธเจ้า ใจปราชญ์
  รัศมีองค์โอภาส รุ่งฟ้า
  พระสุรเสียงเพราะฉลาด   โลมโลก
  สัตบุรุษทั่วหล้า ชมนิตย์ชื่นธรรม ๚
  โคลงนันททายี และโคลงมหานันททายี
  นันททายี แปลว่า มีระเบียบคำกล่าวเป็นที่ให้ซึ่งความเพลิดเพลินแก่บุคคลผู้ฟัง
  มหานันททายี แปลว่า มีระเบียบคำกล่าวเป็นที่ให้ซึ่งความเพลิดเพลินแก่บุคคลผู้ฟังยิ่ง
  ตัวอย่างโคลงนันททายี
       ๐ ๐ ๐ ๐ ๐     ๐ x
  ๐ ๐ ๐ x ๐ ๐ y
  ๐ ๐ ๐ x ๐ ๐ ๐
  ๐ ๐ ๐ y ๐ ๐ ๐

       ๏ พระสุริยทรงเดช เสด็จฉาย
  หาวหนพรายพรายเรือง   รุ่งเร้า
  ปทุมิกรผายกลีบ รสคลี่
  เฉกพระพุทธเจ้าตรัส เตือนโลก ๚
  ตัวอย่างโคลงมหานันททายี
       ๐ ๐ ๐ ๐ ๐     ๐ x
  ๐ ๐ ๐ x ๐ ๐ y
  ๐ ๐ ๐ x ๐ ๐ ๐
  ๐ ๐ ๐ y ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

       ๏ พระสุริยทรงเดช เสด็จฉาย
  หาวหนพรายพรายเรือง   รุ่งเร้า
  ปทุมิกรผายกลีบ รสคลี่
  เฉกพระพุทธเจ้าตรัส เตือนโลกเห็นธรรม ๚
            กาพย์คันถะ
  ในคัมภีร์กาพย์คันถะ มีโคลงสี่อยู่ 2 ชนิด คือ ทีฆปักข์ และรัสสปักข์ มีลักษณะเด่นเช่นเดียวกับโคลงในกาพย์สารวิลาสีนี คือ ไม่บังคับเอกโท กำหนดแต่จำนวนคำและสัมผัส
  โคลงทีฆปักข์
  ทีฆปักข์ แปลว่า มีฝักฝ่ายยาว เพราะคำรับสัมผัสผ่อนยาวออกไปทุกบาท ตั้งแต่คำที่ 5 - 4 - 3 ตามลำดับ
       ๐ ๐ ๐ ๐ ๐     ๐ x
  ๐ ๐ ๐ ๐ x ๐ y
  ๐ ๐ ๐ x ๐ ๐ ๐
  ๐ ๐ y ๐ ๐ ๐ ๐

       ๏ หญิงดำขำเกลี้ยงยิ่ง     มีสี
  ธรรมอื่นเทียมขันตี ไป่ได้
  คำชาวบุรีไพ เราะพ่อ
  สัตว์สบใกล้สีหลี้ หลบแสยง ๚
  โคลงรัสสปักข์
  รัสสปักข์ แปลว่า มีฝักฝ่ายสั้น เพราะคำรับสัมผัสคงที่คำรับคำที่ 5 ทุกบาท
       ๐ ๐ ๐ ๐ ๐     ๐ x
  ๐ ๐ ๐ ๐ x ๐ ๐
  ๐ ๐ ๐ ๐ x ๐ ๐
  ๐ ๐ ๐ ๐ x ๐ ๐ ๐ ๐

       ๏ ชนใดหลงเล่ห์เกื้อ   กลกาม
  ลุเล่ห์กิเลสราม รื่นเร้า
  ชนนั้นจะพ้นความ ทุกข์ฤๅ
  กระวีพึงเว้นข้าม แห่งห้วงกามา ๚ะ

  เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้โคลงชนิดต่าง ๆ ในคัมภีร์กาพย์จะบอกว่ามิได้บังคับเอกโท แต่ตัวอย่างที่ให้ไว้ส่วนใหญ่มักมีเอกโท ตามตำแหน่งที่เด่นของโคลงสี่เสมอ
  โคลงสี่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐ์ขึ้น
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดัดแปลงสัมผัสของโคลงในตำรากาพย์สารวิลาสีนีทั้ง 4 ชนิด แล้วทรงเรียกว่า โคลงโบราณแผลง ดังตัวอย่าง
  โคลงวิชชุมาลีแผลง
  เปลี่ยนการรับสัมผัสจากคำที่ 5 บาทที่สี่เป็นคำที่ 4 บาทที่สี่แทน
       ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ x
  ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ y
  ๐ ๐ ๐ ๐ x ๐ ๐
  ๐ ๐ ๐ y ๐ ๐ ๐

       ๏ ข้าแต่พระพุทธเกล้า     มุนินทร์
  ลายลักษณะบาทหัตถ์ วิจิตร
  ชนนิกรไหว้อาจิณ คืนค่ำ
  ตั้งกระหม่อมนิตย์ข้า ดุษฎี ๚
  โคลงจิตรลดาแผลง
  เปลี่ยนการรับสัมผัสในบาทที่สี่ จากคำที่ 4 มาเป็นคำที่ 5
       ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ x
  ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ y
  ๐ ๐ ๐ x ๐ ๐ ๐
  ๐ ๐ ๐ ๐ y ๐ ๐

       ๏ พระจันทรเพ็ญแผ้ว     สรัทกาล
  ชะช่วงโชติพรายงาม รุ่งฟ้า
  ให้คนชื่นบานนิตย์ ทุกหมู่
  รัศมีเรืองโรจน์กล้า เวหา ๚
  โคลงสินธุมาลีแผลง
  เปลี่ยนคำสัมผัสในบาทที่สี่ จากเดิมคำที่ 5 มาเป็นคำที่ 4
       ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ x
  ๐ ๐ ๐ ๐ x ๐ y
  ๐ ๐ ๐ ๐ x ๐ ๐
  ๐ ๐ ๐ y ๐ ๐ ๐

       ๏ ข้าแต่พระพุทธเจ้า ใจปราชญ์
  รัศมีองค์โอภาส รุ่งฟ้า
  พระสุรเสียงเพราะฉลาด     โลมโลก
  สัตบุรุษส้าเสก ชมนิตย์ ๚
  โคลงนันททายีแผลง
  เปลี่ยนคำสัมผัสในบาทที่สี่ จากเดิมคำที่ 5 มาเป็นคำที่ 4
       ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ x
  ๐ ๐ ๐ x ๐ ๐ y
  ๐ ๐ ๐ x ๐ ๐ ๐
  ๐ ๐ ๐ y ๐ ๐ ๐

       ๏ พระสุริยะทรงเดช เสด็จฉาย
  หาวหนพรายพรายเรือง     รุ่งเร้า
  ปทุมิกรผายกลีบ รสคลี่
  เฉกพระเป็นเจ้าตรัส เตือนโลก ๚

  นอกจากนี้ ด้วยการเปลี่ยนแปลงการส่งสัมผัส พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประดิษฐ์โคลงเลียนแบบโคลงในตำรากาพย์ คือไม่บังคับเอกโท อีก 4 แบบ ใช้ในพระราชนิพนธ์กถานมัสการพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และพระรัตนตรัย คือ โคลงวชิระมาลี โคลงมุกตะมาลี โคลงรัตนะมาลี และโคลงจิตระมาลี ดังตัวอย่าง
  โคลงวชิระมาลี
       ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ x
  ๐ ๐ ๐ x ๐ ๐ y
  ๐ ๐ ๐ ๐ x ๐ ๐
  ๐ ๐ ๐ ๐ y ๐ ๐

       ๏ องค์พระพุทธเจ้า     โคบาล
  สอนธรรมสมานจิต สัตบุรุษ
  นำแน่วสู่นิรพาณ พ้นทุกข์
  พระนราสภสุทธิ์ ศาสดา ๚
  โคลงมุกตะมาลี
       ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ x
  ๐ ๐ ๐ x ๐ ๐ y
  ๐ ๐ ๐ ๐ x ๐ ๐
  ๐ ๐ ๐ y ๐ ๐ ๐

       ๏ ธรรมชาติดิเรกรุ้ง     ชวลิต
  น้อมนำดวงจิตรจร สู่ชอบ
  สละไตรทุจริต เห็นโทษ
  ธรรมะดั่งกอบแก้ว โกยทอง ๚
  โคลงรัตนะมาลี
       ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ x
  ๐ ๐ ๐ ๐ x ๐ y
  ๐ ๐ ๐ x ๐ ๐ ๐
  ๐ ๐ ๐ ๐ y ๐ ๐

       ๏ อีกผองสาวกเจ้า ทรงจำ
  กำหนดบทพระธรรม สอนโลก
  สงฆ์ประดุจนำทาง รอดบาป
  เหมือนช่วยให้ส่างโศก     สุดภัย ๚
  โคลงจิตระมาลี
       ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ x
  ๐ ๐ ๐ ๐ x ๐ y
  ๐ ๐ ๐ x ๐ ๐ ๐
  ๐ ๐ ๐ y ๐ ๐ ๐

       ๏ ไตรรัตน์ชงัดยิ่ง เทวัญ
  ใครพึ่งพึงสู่สวรรค์ แม่นแท้
  ไตรรัตน์ย่อมกันภัย     อุบาทว์
  ใครพึ่งถึงแม้ทุกข์ เสื่อมสูญ ๚
  ความแตกต่างของโคลงสี่ในวรรณกรรมกับโคลงสี่ในตำราคำประพันธ์
  โคลงสี่ปรากฏในวรรณกรรมตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยในสมัยอยุธยาตอนต้น เป็นโคลงสี่สุภาพ 3 เรื่องคือ ลิลิตพระลอ โคลงนิราศหริภุญชัย โคลงมังทราตีเชียงใหม่ โคลงดั้นมี 1 เรื่องคือ ลิลิตยวนพ่าย สมัยอยุธยาตอนกลางโคลงสี่เป็นที่นิยมที่สุด มีวรรณกรรมแต่งด้วยโคลงสี่ถึง 9 เรื่อง ได้แก่ โคลงเรื่องพาลีสอนน้อง โคลงทศรถสอนพระราม โคลงราชสวัสดิ์ กำศรวลโคลงดั้น โคลงเฉลิมพระเกียรติพระนารายณ์มหาราช โคลงนิราศนครสวรรค์ กาพย์ห่อโคลงและโคลงอักษรสามของพระศรีมโหสถ และโคลงทวาทศมาส ในจำนวนนี้เป็นโคลงสี่สุภาพ 7 เรื่อง โคลงสี่ดั้น 2 เรื่อง
  สมัยธนบุรีมี 2 เรื่องคือ โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี และลิลิตเพชรมงกุฎ สมัยรัตนโกสินทร์ กวีนิยมแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอน วรรณกรรมที่แต่งด้วยโคลงเด่น ๆ ได้แก่ โคลงดั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โคลงนิราศตามเสด็จลำน้ำน้อย ลิลิตตะเลงพ่าย โคลงดั้นปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ โคลงนิราศนรินทร์ ลิลิตนารายณ์สิบปาง และสามกรุง เป็นต้น
  โคลงสี่ที่กวีนิยมใช้ในวรรณกรรมคือโคลงสี่สุภาพและโคลงดั้นที่ปรากฏอยู่ ในจินดามณี ส่วนโคลงสี่ในตำรากาพย์ไม่พบว่ากวีใช้แต่งวรรณกรรม นอกจากงานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้น
  วรรณกรรมในแต่ละสมัย กวีใช้โคลงที่มีลักษณะบังคับแตกต่างจากตำราฉันทลักษณ์สรุปได้ 3 ข้อใหญ่ ๆ คือ
  1.การบังคับเอก-โท
  มีการใช้ลักษณะ เอก 7 โท 5 และใช้โทคู่ในโคลงสี่สุภาพ เช่น ลิลิตพระลอ มหาชาติคำหลวง โคลงมังทรารบเชียงใหม่ และโคลงนิราศหริภุญชัย
       ๏ ความคิดผิดรีตได้ ความอาย พี่เอย
  หญิงสื่อชักชวนชาย สู่หย้าว
  เจ็บเผือว่าแหนงตาย ดีกว่า ไสร้นา
  เผือหากรักท้าวท้าว ไม่รู้จักเผือ ๚
       ๏ ไป่ห่อนเหลือคิดข้า     คิดผิด แม่นา
  คิดสิ่งเป็นกลชิด ชอบแท้
  มดหมอแห่งใดสิทธิ์ จักสู่ ธแม่
  ให้ลอบลองท้าวแล้ อยู่ได้ฉันใด ๚
  ลิลิตพระลอ
  มีการใช้เอก 7 โท 3 และไม่ใช้โทคู่ในโคลงสี่ดั้น เช่น ลิลิตยวนพ่าย โคลงทวาทศมาส กำสรวลโคลงดั้น และโคลงดั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
       ๏ พระมล้างท้าวทั่ว ธรณี
  อันอาจเอากลเอา ฬ่อเลี้ยง
  พระมาก่อภูมี ศวรราช
  อันอยู่โดยยุคติเพี้ยง พ่างอารย ๚
       ๏ พระมาแมนสาธุส้อง     ถวายพร เพิ่มแฮ
  มาสำแดงชัยชาญ เชี่ยวแกล้ว
  พระมารบาลบร ทุกทวีป ไส้แฮ
  มาสำแดงฤทธิแผ้ว แผ่นดิน ๚
  ลิลิตยวนพ่าย
  ดังนั้น หากนับจากข้อมูลในวรรณกรรม โคลงสี่ จึงควรมี 4 รูปแบบคือ
  1. โคลงสี่สุภาพ เอก 7 โท 4
  2. โคลงสี่สุภาพ เอก 7 โท 5 (โทคู่)
  3. โคลงสี่ดั้น เอก 7 โท 4
  4. โคลงสี่ดั้น เอก 7 โท 3 (โทเดี่ยว)

  2.การส่งสัมผัส
  สัมผัสระหว่างบาท ในตำราฉันทลักษณ์กำหนดสัมผัสระหว่างบาทของโคลงไว้ 4 แบบคือ แบบโคลงสี่สุภาพ แบบโคลงตรีเพชรทัณฑี(หรือโคลงตรีพิธพรรณ) แบบโคลงจัตวาทัณฑี และแบบโคลงสี่ดั้น
  ทั้งนี้การกำหนดตรีพิธพรรณ หรือ จัตวาทัณฑีกำหนดที่คำรับสัมผัสในบาทที่สอง ส่วนบาทอื่น ๆ บังคับรับสัมผัสคำที่ 5 แต่เท่าที่ปรากฏในวรรณกรรม กวีมีอิสระที่จะรับสัมผัสในคำที่ 3, 4 หรือ 5 ของทุกบาทในโคลงดั้น และเรียกตามลักษณะคำรับสัมผัสว่า ตรีพิธพรรณหรือจัตวาทัณฑีด้วย เช่น
  ตรีพิธพรรณในบาที่สาม จัตวาทัณฑีในบาทที่ 4
       ๏ เร่งหมั้นเหลือหมั้นยิ่ง     เวียงเหล็ก
  มีกำแพงแลงเลือน ต่อต้าย
  หัวเมืองเต็กเสียงกล่าว แก่บ่าว
  ทังขวาทังซ้ายถ้วน หมู่หมาย ๚
  กำสรวลโคลงดั้น
  จัตวาทัณฑี รับสัมผัสคำที่ 4 บาทสามและสี่
       ๏ ทสพิธธรรมโมชแท้     ทศสกนธ
  ทศพัสดุแสดงทส เกลศกลั้ว
  ทศกายพลทศ พลภาคย ก็ดี
  ทศอศุภหมั้วห้อม ห่อสกนธ์ ๚
  ลิลิตยวนพ่าย
  สัมผัสระหว่างบท
  โดยทั่วไปการส่งสัมผัสระหว่างบทของโคลงสี่ในวรรณกรรมมี 3 แบบ คือ
  1. แบบที่ 1 ส่งจากคำสุดท้ายของบทแรก ไปยังคำใดคำหนึ่งในวรรคแรกของบทต่อไป มักใช้กับโคลงสี่สุภาพ
  2. แบบที่ 2 ส่งจากคำสุดท้ายบทแรกไปยังคำที่ 4 หรือ 5 บาทที่สองในบทต่อไป ใช้กับโคลงสี่ดั้นวิวิธมาลี
  3. แบบที่ 3 ส่งจากคำสุดท้ายบาท 3 ในบทแรกไปยังคำที่ 3, 4 หรือ 5 ในวรรคแรกบทต่อไป กับจากคำสุดท้ายบาท 4 ในบทแรก ไปยังคำที่ 4, 5 ในวรรคแรกบาทสองของบทต่อไป ใช้กับโคลงสี่ดั้นบาทกุญชร
  แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีวรรณกรรมบางเรื่องส่งสัมผัสระหว่างบทออกไป เช่น ในมหาชาติคำหลวง กัณฑ์มหาพน มีโคลงสี่สุภาพและโคลงตรีพิธพรรณส่งสัมผัสระหว่างบทแบบโคลงบาทกุญชร ในจิดามณี มีโคลงขับไม้ส่งสัมผัสระหว่างบทแบบโคลงวิวิธมาลี ในลิลิตนารายณ์สิบปาง และพระนลคำหลวง มีโคลงสี่ดั้น และโคลงในตำรากาพย์ ส่งสัมผัสระหว่างบทแบบโคลงสี่สุภาพ
  3.การใช้คำสร้อย
  ตามตำราฉันทลักษณ์กำหนดไว้ว่า โคลงสี่มีสร้อยได้สองแห่งคือท้ายวรรคแรก และท้ายวรรคที่สาม แต่ในวรรณกรรมกวีทุกสมัยตั้งแต่อยุธยาจนกระทั่งถึงรัชการที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แต่งโคลงสี่โดยมีสร้อย 3 แห่ง คือ มีสร้อยในบาที่ 4 ด้วย ทั้งโคลงดั้น และโคลงสี่สุภาพ ตัวอย่าง
       ๏ โฉมแม่จักฝากฟ้า เกรงอินทร หยอกนา
  อินทรท่านเทอกโฉมเอา     สู่ฟ้า
  โฉมแม่จักฝากดิน ดินท่าน แล้วแฮ
  ดินฤขัดเจ้าหล้า สู่สมสองสม
       ๏ โฉมแม่ฝากน่านน้ำ อรรณพ แลฤๅ
  เยียวนาคเชยชมอก พี่ไหม้
  โฉมแม่รำพึงจบ จอมสวาสดิ์ กูเอย
  โฉมแม่ใครสงวนได้ เท่าเจ้าสงวนเอง
  กำสรวลโคลงดั้น

       ๏ ตีอกโอ้ลูกแก้ว     กลอยใจ แม่เฮย
  เจ้าแม่มาเป็นใด ดั่งนี้
  สมบัติแต่มีใน ภาพแผ่น เรานา
  อเนกบรู้กี้ โกฏิไว้จักยา พ่อนา
  ลิลิตพระลอ

       ๏ จรุงพจน์จรดถ้อยห่าง     ทางกวี
  ยังทิวาราตรี ไม่น้อย
  เทพใดหฤทัยมี มาโนชญ์
  เชิญช่วยอวยให้ข้อย คล่องถ้อยคำแถลง เถิดรา
  สามกรุง
  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า โคลงสี่วรรณคดีมีการใช้สร้อยทั้ง 3 แห่ง คือ บาทแรก บาทที่สาม และบาทที่สี่


  โคลงห้า


  โคลงห้า เป็นคำประพันธ์ที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมเพียงเรื่องเดียว คือ ลิลิตโองการแช่งน้ำ ซึ่งเป็นวรรณกรรมร้อยกรองยุคแรกของไทย และไม่ปรากฏว่าต่อมามีกวีใช้โคลงห้าแต่งวรรณกรรมเรื่องใดอีกเลย
  ในจินดามณี ฉบับพระโหราธิบดี กล่าวถึงโคลงห้าไว้เพียงยกตัวอย่างคำประพันธ์ชื่อ มณฑกคติโคลงห้า โดยไม่มีคำอธิบาย แต่ยกตัวอย่างที่สองว่าเป็น อย่างโคลงแช่งน้ำพระพัฒน์ ซึ่งก็คือ ลิลิตโองการแช่งน้ำ นั่นเอง มีผู้พยายามอธิบายฉันทลักษณ์ของโคลงห้าอยู่หลายคนได้แก่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หม่อมเจ้าจันทร์จิรายุวัฒน์ รัชนี (พ.ณ ประมวญมารค) พระยาอุปกิตศิลปสาร และจิตร ภูมิศักดิ์
  คำอธิบายของ จิตร ภูมิศักดิ์ ค่อนข้างจะมีน้ำหนักมากกว่าข้อสันนิษฐานของคนอื่น โดยมีข้อสนับสนุนจากลักษณะโคลงลาวที่ปรากฏในวรรณคดีล้านช้างเรื่อง ท้าวฮุ่งท้าวเจือง โดยจิตร อธิบายว่า โคลงห้าเป็นโคลงดั้นชนิดหนึ่ง มีบาทละ 5 คำ นิยมแต่งในอาณาจักรลาวล้านช้างยุคโบราณ ส่งสัมผัสแบบโคลงบาทกุญชร และอาจเพิ่มคำต้นบาท รวมทั้งมีสร้อยได้ทุกบาท ทั้งยังสามารถตัดใช้เพียงบทละ 2 - 3 บาท ได้เช่นเดียวกับโคลงลาวด้วย อีกทั้งเมื่อจัดวางรูปแบบฉันทลักษณ์ตามที่จิตรเสนอ มีความเป็นไปได้ค่อยข้างมาก ตัวอย่างโคลงห้า จากลิลิตโองการแช่งน้ำ (จัดตามรูปแบบที่จิตรแนะนำ)
   ๏ นานา อเนกน้าว เดิมกัลป์
  จักร่ำ จักราพาฬ เมื่อไหม้
  กล่าวถึง ตระวันเจ็ด อันพลุ่ง

  น้ำแล้งไข้ ขอดหาย ๚
   ๏ เจ็ดปลา มันพุ่งหล้า เป็นไฟ
  วาบ จตุราบาย แผ่นคว่ำ

  ชักไตรตรึงส์ เป็นเผ้า

  แลบ่ล้ำ สีลอง ๚
   ๏ สมรรถญาณ   ควรเพราะเกล้า   ครองพรหม
  ฝูงเทพ นองบนปาน เบียดแป้ง

  สรลมเต็ม พระสุธาวาส

  ฟ้าแจ้งจอด นิโรโธ ๚
   ๏ กล่าวถึง น้ำฟ้าฟาด ฟองหาว

  ดับเดโช ฉ่ำหล้า

  ปลาดินดาว เดือนแอ่น

  ลมกล้าป่วน ไปมา ๚  โคลง : ฉันทลักษณ์
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 ความคิดเห็น:

  Post a Comment

  Top