Latest News

Slider

Friday, September 18, 2009
no image

พระนามเต็มของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มีพระนามเต็มว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีน...
no image

พระนามเต็มของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ รัชกาลที่ ๘

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดิน รัชกาลที่ ๘ เนื่อง จากสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ไม่ได้ทรงประกอบการพระราชพิธีบ...
no image

พระนามเต็มของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ มีพระนามเต็มว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก  มหันตเดชนดิลกรามาธิบดี เทพยปรียามหาราช...
Sunday, September 6, 2009
no image

พระนามเต็มของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ เอกอรรคมหาบุรุษบรมนราธิราช พินิตประชานาถมหาสมมตวงศ์ อดิศัยพงศ์วิมลรัตน์วรขัตติราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมห...
no image

พระนามเต็มของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยมหามงกุฏ บุรุษรัตนราช รวิวงศ วรุตมพงศบริพัตร วรขัติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิรา...
Friday, September 4, 2009
no image

พระนามเต็มของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏสุทธิ  สมมุติเทพยพงศวงศาดิศรกษัตริย์  วรขัตติยราชนิกโรดม  จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ  อุภโตสุชาติสังสุทธ...
no image

พระนามเต็มของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓

สมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี  ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินทร์  ธรณินทราธิราช  รัตนากาศภาสกรวงศ์  องค์ปรมาธิเบศร์  ตรีภูวเนตรวรนายก ด...
Tuesday, September 1, 2009
no image

พระนามเต็มของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒

พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินทร์ ธรณินทราธิราช รัตนากาศภาสกรวงศ์ องค์ปรมาธิเบศ ตรีภูวเนตรวรนาย...
Top