Latest News

Slider

Wednesday, May 28, 2014
โคลงสุภาษิตประจำภาพ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

โคลงสุภาษิตประจำภาพ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

โคลงสุภาษิตประจำภาพ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม     ๑ หน้าเนื้อใจเสือ        หน้า เนตรสมช...
Tuesday, May 6, 2014
อิเหนา : ท้าวดาหาตัดตุนาหงัน (๖๙)

อิเหนา : ท้าวดาหาตัดตุนาหงัน (๖๙)

ท้าวดาหาตัดตุนาหงัน      ๏ เมื่อนั้น พระองค์ทรงพิภพดาหา ทราบสารเคืองแค้นแน่นอุรา จึงตรัสแก่ก...
Sunday, May 4, 2014
อิเหนา : ท้าวกุเรปันผัดท้าวดาหา (๖๘)

อิเหนา : ท้าวกุเรปันผัดท้าวดาหา (๖๘)

ท้าวกุเรปันผัดท้าวดาหา      ๏ เมื่อนั้น พระผู้ผ่านกรุงไกรไอศวรรย์ จึงบัญชาสั่งดะหมังนั้น เร่...
Saturday, May 3, 2014
อิเหนา : ท้าวกุเรปันสั่งอิเหนาให้กลับไปอภิเษก (๖๖), อิเหนาบอกตัดนางบุษบา (๖๗)

อิเหนา : ท้าวกุเรปันสั่งอิเหนาให้กลับไปอภิเษก (๖๖), อิเหนาบอกตัดนางบุษบา (๖๗)

ท้าวกุเรปันสั่งอิเหนาให้กลับไปอภิเษก      ช้า      ๏ เมื่อนั้น องค์ศรีปัตหราได้ฟังสาร ...
Top