Latest News

Monday, April 21, 2014

อิเหนา : นางมาหยารัศมีนางสการะวาตีขึ้นเฝ้านางจินตะหรา (๖๔)


นางมาหยารัศมีนางสการะวาตีขึ้นเฝ้านางจินตะหรา


     ชมตลาด

     ๏ ว่าพลางทางชวนอนุชา
มาสระสรงคงคาเย็นใส
รวยรินด้วยกลิ่นน้ำดอกไม้
ลูบไล้สุคนธาอ่าองค์
ทรงพระสางสอยเส้นเกศา
ผัดผิวพักตรานวลหง
นุ่งลายเขียนสุวรรณบรรจง
เข็มขัดรัดองค์อำไพ
สไบกรองทองแห่งแสงระยับ
ตาบประดับสร้อยนวมสวมใส่*
ทองกรเนาวรัตน์ตรัสไตร
สังวาลแก้วแววไววิเชียรชู
สะพังเพชรพรรณรายลายกุดั่น
ห้อยอุบะปะกันเป็นพวงพู่
ธำมรงค์รังแตนแหวนงู*
โฉมตรูทรงมงกุฎพระบุตรี ฯ
ฯ ๘ คำ ฯ

     ร่าย

     ๏ เสด็จจากห้องแก้วแพรวพรรณ
พร้อมสุรางค์นางกำนัลสาวศรี
อนุชานำหน้าจรลี
เทวีทรงวอเข้าวังใน ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เชิด
     ๏ ครั้นถึงปราสาทจินตะหรา
กัลยาแค้นขัดอัชฌาสัย
จำเป็นหยุดยั้งชั่งใจ
ให้ประทับวอไว้ที่อัฒจันทร์
จึงสั่งสังคามาระตา
จงไปทูลพระธิดาสาวสวรรค์
ว่าพี่นี้มาบังคมคัล
นางนั้นจะโปรดประการใด ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ
     ๏ เมื่อนั้น
สังคามาระตาศรีใส
รับสั่งกัลยาแล้วคลาไคล
เข้าไปเฝ้าองค์พระบุตรี ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เสมอ
     ๏ ครั้นถึงจึงค่อยหมอบคลาน
กราบกรานประณตบทศรี
ทูลว่าพี่น้องของข้านี้
เข้ามาอัญชลีพระบาทา ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     ๏ เมื่อนั้น
โฉมยงองค์ระเด่นจินตะหรา
จึงสั่งสองพี่เลี้ยงกัลยา
ไปเชิญนางเข้ามายังวังใน ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     ๏ บัดนั้น
สองศรีพี่เลี้ยงบังคมไหว้
รับสั่งแล้วพากันคลาไคล
ดึงไปยังสองเทวี ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ ชุบ
     ๏ จึงทูลว่าบัดนี้พระธิดา
ทราบว่าเสด็จมาทั้งสองศรี
มีความโสมนัสยินดี
ให้ข้านี้มาเชิญโฉมยง ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     ๏ เมื่อนั้น
พระบุตรีแน่งน้อยนวลหง
ลงจากวอทองทั้งสององค์
ฝูงอนงค์ตามเสด็จคลาไคล ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เพลง
     ๏ ครั้นถึงจึงค่อยเยื้องย่อง
ขึ้นบนปราสาททองผ่องใส
เห็นระเด่นจินตะหราแต่ไกล
ก็ทรุดองค์ลงไหว้พอเป็นที ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ
     ๏ เมื่อนั้น
ระเด่นจินตะหรามารศรี
จึงตรัสเรียกสองราชเทวี
มานั่งถึงนี่นะทรามวัย
ให้ยกพานสลามาสู่
โฉมตรูโอภาปราศรัย
เจ้าพลัดพรากจากนิเวศน์เวียงชัย
จำไกลบิตุเรศมารดา
อย่าคิดรังเกียจเดียดฉันท์
เราจะร่วมรักกันไปวันหน้า
เหมือนพี่น้องร่วมท้องอุทรมา
เป็นช่วงเดียวกันจนวันตาย ฯ
ฯ ๖ คำ ฯ
     ๏ เมื่อนั้น
สองราชธิดาโฉมฉาย
ได้ฟังเทวีอภิปราย
ทักทายเรียกหาด้วยปรานี
ค่อยบรรเทาโทมนัสขัดข้อง
จึงสนองวาจามารศรี
ซึ่งตรัสโปรดเมตตาข้านี้
พระคุณพ้นที่จะเปรียบไป
น้องไกลบิตุเรศมารดา
สุริย์วงศ์พงศาก็หาไม่
แม้นใครว่าขานประการใด
จงถามไถ่ให้แท้แน่นอน
แม้นมาตรประมาทจิตผิดพลั้ง
ปรานียับยั้งช่วยสั่งสอน
จะได้สุขสบายคลายทุกข์ร้อน
เพราะบุญบังอรปกไป ฯ
ฯ ๘ คำ ฯ
     ๏ เมื่อนั้น
จินตะหราวาตีศรีใส
ได้ฟังทั้งสองทรามวัย
ให้มีใจกรุณาปรานี
จึงประทานภูษาผ้าทรง
ธำมรงค์นพรัตน์จำรัสศรี
ทั้งเครื่องถมเครื่องทองของดีดี
ให้สองเทวีด้วยเมตตา
อันเครื่องทรงสำหรับพระกุมาร
ก็บรรจงประทานขนิษฐา
แล้วกล่าวสุนทรวาจา
ชวนสองสุดายาใจ
เจ้าอย่ากลับไปประเสบัน
อยู่ในวังด้วยกันใกล้ใกล้
แม้นมีทุกข์โศกโรคภัย
พี่นี้จะได้ไปมา ฯ
ฯ ๘ คำ ฯ
     ๏ เมื่อนั้น
พระบุตรีทั้งสองเสนหา
นบนอบแล้วตอบวาจา
ตามแต่พระธิดาจะโปรดปราน ฯ*
ฯ ๒ คำ ฯ
     ๏ เมื่อนั้น
จินตะหราเยาวยอดสงสาร
จึงสั่งสาวศรีพนักงาน
กับพี่เลี้ยงนงคราญทันใด
เร่งจัดพระปรัศว์ซ้ายขวา
ให้สองขนิษฐาอาศัย
อย่าให้ขัดสนสิ่งใด
ดูเอาใจใส่ให้จงดี ฯ
ฯ ๔ คำ ฯ เจรจา
     ๏ เมื่อนั้น
สองราชธิดามารศรี
ถวายบังคมลาจรลี
พี่เลี้ยงนารีพามา ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ เพลง
     ๏ ครั้นถึงพระปรัศว์เรืองรอง
เสด็จเหนือแผ่นทองเลขา
อยู่เย็นเป็นสุขทุกเวลา
แสนเกษมเปรมปราในธานี ฯ
ฯ ๒ คำ ฯ


อิเหนา : นางมาหยารัศมีนางสการะวาตีขึ้นเฝ้านางจินตะหรา (๖๔)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Top